不过人间| Bất quá nhân gian (bản gốc)| 海来阿木| Hải Lai A Mộc

不过人间 / Bùguò rénjiān/ Cũng chỉ là người thế gian
海来阿木/ Hǎi lái āmù/ Hải Lai A Mộc
Người dịch: Wong Lee

哪怕事事都大度宽容
Nǎpà shì shì dōu dà dù kuānróng (nà pa sư sư tâu ta tu khoan rủng)
Dù cho mọi việc đều có sự bao dung độ lượng

伤害又何曾停止
Shānghài yòu hécéng tíngzhǐ (sang hai dâu hở sẩng thỉnh trừ)
Thì sự tổn thương cũng chưa từng dừng lại

哪怕事事都温柔忍耐
Nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài (nà pa sư sư tâu quân rẩu rận nai)
Dù cho mọi việc đều có sự ôn hòa và nhẫn nại

难过又何曾减少
Nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo (nản cua dâu hở sẩng chẻn sào)
Thì nổi buồn cũng chưa từng vơi bớt đi

善良的你掏心掏肺
Shànliáng de nǐ tāoxīn tāofèi (san lẻng tơ nì thao xin thao phây)
Trong tâm can bạn có sự lương thiện

想看你出丑的人却太多
(xạng khan nì chu chầu tơ rẩn suê thai tua) Xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō
Nhưng có quá nhiều người muốn thấy sự xấu xa của bạn mà thôi

你自己也不好过
Nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò (nì zư chị dè bu hào cua)
Tự bản thân bạn cũng khó vượt qua

却要替别人的故事感动
Què yào tì biérén de gùshì gǎndòng (suề dao thi bẻ rẩn tơ cu sư càn đông) Nhưng lại muốn thay đổi người khác bằng việc làm cảm động

月亮月亮你别睡
Yuèliàng yuèliàng nǐ bié shuì (duê lang duê lang nì bẻ suây)
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

迷茫的人他已酒醉
Mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì (mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu zuây)
Có người đang mê mang anh ta say vì rượu

思念的人已经不在
Sīniàn de rén yǐjīng bùzài (sư nen tơ rẩn dì chinh bu chai)
Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念
Rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn (rẩn sâng bu cua di tuây tơ cu nen) Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương

月亮月亮你别睡
Yuèliàng yuèliàng nǐ bié shuì (duê lang duê lang nì bé suây)
Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

捱过这段艰难日子
Áiguò zhè duàn jiān nàn rìzi (ái cua trơ toan chen nan rư zư)
Thôi đành cố gắng vượt qua khoản thời gian khó khăn này

想起来也不过如此
Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ (xạng sì lải dè bu cua rủ sừ)
Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi

虚伪的酒我再也不接
Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē (xu quây tơ chịu quò chai dè bu che)
Rượu không thật tôi sẽ không bao giờ kết giao nữa

Leave a Reply