10 Kỷ lục Guiness KỲ QUẶC NHẤT thế giới – Như này mà được công nhận sao?

Không cần phải là người cao nhất hay to nhất để được ghi tên mình vào sách kỷ luc Guiness, bạn sẽ phải giật mình trước những kỷ luc được ghi lại trong video:

10 Kỷ lục Guiness KỲ QUẶC NHẤT thế giới – Như này mà được công nhận sao?

Leave a Reply