100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 8 | Nguoi Viet Cali

Video 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 – Phần 8 bao gồm các câu hỏi từ câu 71 đến 80 trong 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020, có thuyết minh tiếng Việt. Các câu hỏi trong video này sẽ được phát đi phát lại liên tục trong 1 tiếng với thứ tự ngẫu nhiên để các bạn có thể nghe trong lúc làm việc nhà, ngồi xe đi làm… Gọi là phiên bản tụng kinh vì các bạn sẽ được nghe mình “tụng” đi “tụng” lại chỉ có 10 câu cho đến khi các bạn thuộc nhuyễn nhừ thì thôi. Trong quá trình phát video, sẽ có xen kẻ các câu có thuyết minh tiếng Việt và các câu không có thuyết minh tiếng Việt để các bạn tập nghe và hiểu các câu hỏi khi không có thuyết minh. Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment. Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.

Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSGzB3AVaEt7qeLRUFujYg
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

71. What territory did the United States buy from France in 1803?
(Mỹ đã mua lại lãnh thổ nào từ Pháp vào năm 1803?)

 • Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
(Kể tên 1 cuộc chiến mà nước Mỹ đã tham gia trong những năm 1800.)

 • Civil War
  (Nội chiến)

73. Name the U.S. war between the North and the South.
(Cho biết tên cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ?)

 • the Civil War
  Nội chiến

74. Name one problem that led to the Civil War.
(Cho biết một vấn đề dẫn tới cuộc nội chiến.)

 • Slavery
  (vấn đề nô lệ)

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
(Kể ra một việc quan trọng mà Abraham Lincoln đã làm?*)

 • freed the slaves (Emancipation Proclamation)
  (giải phóng nô lệ)

76. What did the Emancipation Proclamation do?
(Bản Tuyên Ngôn Giải Phóng để làm gì?)

 • freed the slaves
  (giải phóng nô lệ)

77. What did Susan B. Anthony do?
(Susan B. Anthony đã làm được điều gì?)

 • fought for women’s rights
  (tranh đấu cho quyền phụ nữ)

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
(Kể tên một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự trong những năm 1900.*)

 • Vietnam War
  (Chiến Tranh Việt Nam)

79. Who was President during World War I?
(Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?)

 • (Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II?
(Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ  Hai?)

 • (Franklin) Roosevelt

Leave a Reply