Cập Nhật Mẫu I-797 – Giấy Biên Nhận Cho Đơn I-829

Kể từ ngày 11/06/2018, người nộp đơn I-751 Đơn xin gỡ bỏ điều kiện cư trú hoặc đơn I-829 Đơn xin gỡ bỏ điều kiện tình trạng cư trú của doanh nhân, sẽ nhận được mẫu I-797 giấy biên nhận để có thể xuất trình cùng với thẻ thường trú (thẻ xanh) của mình, như bằng chứng cho việc tiếp tục tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ thường trú (thẻ xanh) của mình.

Sở Di Trú điều chỉnh khoảng thời gian từ 12 tháng thành 18 tháng là do thời gian xét duyệt hiện tại của đơn I-829 đã tăng lên trong những năm vừa qua.

Đồng thời, Sở Di Trú cũng sẽ phát hành mẫu I-797 Giấy biên nhận cho những thường trú nhân có điều kiện nếu đơn I-829 của họ vẫn đang chờ xét duyệt tại thời điểm ngày 11/06/2018. Các giấy biên nhận này vẫn được xem như là chứng cho việc tiếp tục tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ thường trú của người nộp đơn

Xin lưu ý rằng, thường trú nhân có điều kiện dự định rời khỏi Mỹ trong khoảng thời gian 1 năm hoặc hơn nên nộp đơn xin thẻ Reentry Permit bằng mẫu đơn I-131 Đơn xin Chứng thư du hành, trước khi dự định rời Mỹ.

Leave a Reply