Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 2 | Nguoi Viet Cali

Đây là phần 2 của seri video Giải thích câu hỏi Yes No N400. Trong video này, mỗi từ trong các câu hỏi sẽ được giải thích rõ ràng bằng tiếng Việt, nhằm giúp cho các bạn không biết tiếng Anh học dễ dàng hơn. Ngoài ra, mỗi từ khó sẽ được hướng dẫn cách giải thích bằng tiếng Anh, để khi giám khảo yêu cầu giải thích ý nghĩa các từ đó bằng các câu hỏi “What mean”, các bạn sẽ biết cách trả lời. Do số lượng từ khó khá nhiều, và câu hỏi dài nên video này sẽ chỉ thực hiện giải thích cho 2 câu là câu 9 và câu 10 trong 50 câu hỏi Yes No form N400.
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.
Website: https://vietinca.com
Youtube:

Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi trong video

Câu 9:

Have you EVER been a member of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world?
Bạn có từng là thành viên, có liên quan, hoặc tham gia vào bất kỳ cơ quan, đoàn thể, quỹ, quỹ từ thiện, đảng phái, câu lạc bộ, nhóm xã hội, hoặc các hội nhóm tương tự ở Mỹ hoặc nơi nào khác trên thế giới?

No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

What does “a member of” mean?
“Thành viên” có nghĩa là gì?

It means a part of something.
Nghĩa là một phần của cái gì đó.

What does “involve in” mean?
“Liên quan đến” nghĩa là gì?

It means “to be a part of something”.
Nghĩa là “trở thành một phần của cái gì đó”.

What does “associated with” mean?
“Tham gia vào” có nghĩa là gì?

It means “connected with something else”.
Nghĩa là “liên kết với những cái khác”.

What is an organization?
Một cơ quan là gì?

A group of people with a formal structure.
Một nhóm người hình thành nên một cấu trúc chặt chẽ.

What is an association?
Một đoàn thể là gì?

A group of people with a particular purpose.
Một nhóm người cùng chung một mục tiêu cụ thể.

What is a fund?
Một quỹ là gì?

A financial company that collect money for a purpose.
Một công ty tài chính thu gom tiền cho một mục đích nào đó.

What is a foundation?
Một quỹ từ thiện là gì?

A nonprofit organization.
Một cơ quan phi lợi nhuận.

What is a party?
Một đảng phái là gì?

A political group.
Một nhóm chính trị.

What is a club?
Một câu lạc bộ là gì?

A group of people who have the same interest.
Một nhóm người có cùng chung sở thích.

What is a society?
Một nhóm xã hội là gì?

A group of people who work together for a particular purpose.
Một nhóm người làm việc cùng nhau cho một mục đích cụ thể.

Câu 10:

Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with: The Communist Party? Any other totalitarian party? or A terrorist organization?
Bạn có từng là thành viên, hoặc có liên quan đến (cả trực tiếp hoặc gián tiếp) với: Đảng Cộng Sản? Đảng độc tài? Tổ chức khủng bố?

No, I haven’t.
Không, tôi không có.

What is communist party?
Đảng Cộng Sản là gì?

A political party that believe in communism.
Một đảng chính trị tin vào chủ nghĩa cộng sản.

What is communism?
Chủ nghĩa cộng sản là gì?

A government like Cuba or North Korea.
Một chính phủ như Cuba hoặc Triều Tiên (Bắc Hàn).

What is a totalitarian party?
Một đảng độc tài là gì?

A government that controls everything, like the Nazi party in Germany.
Một chính phủ kiểm soát mọi thứ, như Phát xít Đức.

What is a terrorist organization?
Một tổ chức khủng bố là gì?

A group that tries to hurt people, like Al-Qaeda.
Một nhóm người cố tổn hại đến người khác, như tổ chức Al-Qaeda.

Leave a Reply