Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 6 | Nguoi Viet Cali

Video Giải thích câu hỏi Yes No N400 – Phần 6 bao gồm các câu hỏi 17 – 21 trong phần câu hỏi Yes/No form N400. Trong video, các câu hỏi Yes No N400 được giải thích cặn kẽ từng câu chữ, và ở mỗi câu hỏi có bổ sung cách trả lời các câu hỏi giải thích từ vựng bằng tiếng Anh (câu hỏi what mean) để giúp các bạn trả lời khi phỏng vấn.
Mọi thắc mắc & góp ý xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn & chúc bà con cùng các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Website: https://vietinca.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCa…
Youtube: https://www.youtube.com/c/USCitizensh…
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvSG…
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi trong video

Câu 17:

Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened to do so?
Bạn có từng tham gia vào bất kỳ nhóm nào, hoặc từng giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị, hoặc tổ chức nào sử dụng vũ khí chống lại bất kỳ người nào, hoặc đã hăm dọa sẽ làm điều đó?

No, I was not.
Không, tôi không có.

What does it mean to threaten someone?
Hăm dọa ai đó nghĩa là gì?

Tell someone that you will harm his or her.
Nói với ai đó là bạn sẽ làm hại anh ta hoặc cô ta.

Câu 18:

Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?
Bạn có từng bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ ai, hoặc giúp ai bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào?

No, I didn’t.
Không, tôi không có.

What does weapon mean?
Vũ khí là gì?

A thing used for fighting.
Một thứ dùng để chiến đấu.

Câu 19:

Did you EVER receive any type of military, paramilitary, or weapons trainning?
Bạn có từng nhận bất kỳ huấn luyện quân sự, bán quân sự, hoặc huấn luyện sử dụng vũ khí?

No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Câu 20:

Did you EVER recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group?
Bạn có từng tuyển dụng, chiêu mộ, bắt lính, hoặc sử dụng ai dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc trợ giúp một lực lượng hoặc nhóm vũ trang?

No, I didn’t
Không, tôi không có.

What does it mean to recruit someone?
Tuyển dụng ai đó nghĩa là gì?

To get someone to join something.
Làm cho ai đó gia nhập vào cái gì đó (tổ chức, đảng, quân đội…)

What does it mean to enlist someone?
Chiêu mộ ai đó nghĩa là gì?

Enroll in the armed services.
Ghi danh vào các dịch vụ vũ trang.

What does it mean to conscript someone?
Bắt lính ai đó nghĩa là gì?

Force someone to join the military.
Buộc ai đó tham gia quân đội.

What is an armed force?
Lực lượng vũ trang là gì?

A country’s military forces.
Quân đội của một quốc gia.

Câu 21:

Did you EVER use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat?
Bạn có từng sử dụng ai dưới 15 tuổi để làm bất cứ việc gì nhằm giúp đỡ hoặc hỗ trợ mọi người trong chiến đấu?

No, I didn’t.
Không, tôi không có.

What is a combat?
Một trận chiến là gì?

A fighting between armed forces.
Một cuộc chiến giữa các lực lượng vũ trang.

Leave a Reply