N400 Yes No Questions – Version 2 | US Citizenship

This is the 2nd version of N400 Yes No Questions and Answers. It has a little different way of asking comparing with the first version, and and some questions are omitted. Practicing with different versions will help you to improve your chances of passing the exam. If you have any other question, please feel free to leave a comment. Thanks for visiting our channel and good luck for the citizenship test. Please check our website and follow us on social media:

Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
YouTube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich/
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung câu hỏi:

Have you EVER claimed to be a U.S. citizen (in writing or any other way)?

Bạn có bao giờ tự nhận là công dân Mỹ không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER registered to vote in any Federal, state, or local election in the United States?

Bạn có từng đăng ký bỏ phiếu cho bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương ở Mỹ không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER vote in any Federal, state, or local election in the United States?

Bạn có từng bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương ở Mỹ không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Do you now have, or did you EVER have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?

Bạn có, hay đã từng sở hữu các danh hiệu, tước hiệu ở nước ngoài không?

No, I don’t.

Không, tôi không có.

Have you EVER been declared legally incompetent or been confined to a mental institution?

Bạn có từng xác nhận là không đủ năng lực pháp lý hoặc bị đưa vào viện tâm thần không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Do you owe any overdue Federal, state, or local taxes?

Bạn có nợ quá hạn thuế liên bang, tiểu bang, hay địa phương không?

No, I don’t.

Không, tôi không có.

Have you EVER not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?

Bạn có từng không khai thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương kể từ khi trở thành thường trú nhân không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you called yourself a “non-U.S. resident” on a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?

Bạn có từng tự nhận mình không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ trong các tờ khai thuế liên bang, tiểu bang hay địa phương kể từ khi trở thành thường trú nhân?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a member of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world?

Bạn có từng là thành viên, tham gia, hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức, hiệp hội, quỹ, đảng phái, câu lạc bộ, xã hội hoặc hội nhóm ở Mỹ hoặc nơi nào khác tren thế giới không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with: The Communist Party? Any other totalitarian party? A terrorist organization?

Bạn có từng là thành viên hoặc liên quan với bất kỳ hình thức nào(trực tiếp hoặc gián tiếp) với:

Đảng Cộng Sản? Bất kỳ đảng cực đoan nào khác? Một tổ chức khủng bố?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER advocated (either directly or indirectly) the overthrow of any government by force or violence?

Bạn có từng ủng hộ (trực tiếp hoặc gián tiếp) lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực hay bạo lực?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?

Bạn có từng bức hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ người nào vì sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, thành viên của 1 nhóm xã hội, hoặc quan điểm chính trị?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Were you EVER involved in any way with any of the following: Genocide?

Bạn có từng tham gia bằng bất kỳ hình thức nào với những điều sau đây: Diệt chủng?

No, I was not.

Không, tôi chưa từng.

Torture?

Tra tấn?

No.

Không.

Killing, or trying to kill, someone?

Giết chết, hoặc cố giết ai đó?

No.

Không.

Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose?

Làm tổn thương, hoặc cố gắng làm tổn thương ai đó có chủ ý?

No.

Không.

Forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations?

Ép buộc, hoặc cố ép ai đó để được tiếp xúc hoặc có mối quan hệ về mặt tình dục?

No.

Không.

Not letting someone practice his or her religion?

Không cho người nào đó theo tôn giáo của họ?

No.

Không.

Were you EVER a member of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups: Military unit?

Bạn có từng là thành viên, hoặc từng phục vụ, giúp đỡ, hoặc tham gia vào bất kỳ các nhóm sau: Đơn vị quân đội?

No, I was not.

Không, tôi không có.

Paramilitary unit?

Đơn vị cứu hộ?

No.

Không.

Police unit?

Đơn vị cảnh sát?

No.

Không.

Self-defense unit?

Đơn vị tự vệ?

No.

Không.

Vigilante unit ?

Đơn vị cảnh vệ?

No.

Không.

Rebel group?

Nhóm phiến quân?

No.

Không.

Guerrilla group?

Nhóm du kích?

No.

Không.

Militia?

Dân quân?

No.

Không.

Insurgent organization?

Tổ chức chống đối?

No.

Không.

Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve in any of the following: Prison or jail? Prison camp? Detention facility? Labor camp?

Bạn có từng là người lao động, tình nguyện viên, lính, hay từng phục vụ trong những nơi sau đây: Nhà tù hay nhà giam? Trại tù? Cơ sở quản chế? Trại lao động?

No, I was not.

Không, tôi không có.

Any other place where people were forced to stay?

Bất kỳ nơi nào khác buộc người ta phải ở lại?

No.

Không.

Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened to do so?

Bạn có từng là một phần của bất kỳ nhóm nào, hay từng giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị, tổ chức nào sử dụng vũ khí chống lại ai đó, hoặc bị đe dọa để làm việc đó?

No, I was not.

Không, tôi không có.

Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

Bạn có từng bán, cho, hay cung cấp vũ khí cho ai, hoặc giúp ai bán, cho, cung cấp vũ khí cho người khác không?

No, I didn’t.

Không, tôi không có.

Did you EVER receive any type of military, paramilitary, or weapons trainning?

Bạn có từng được đào tạo trong bất kỳ lực lượng quân sự, bán quân sự, hoặc đào tạo về vũ khí không?

No, I didn’t.

Không, tôi không có.

Did you EVER recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group?

Bạn có từng chiêu mộ, tuyển dụng, bắt lính, hoặc sử dụng ai dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng hoặc nhóm vũ trang không?

No, I didn’t.

Không, tôi không có.

Did you EVER use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat?

Bạn có từng sử dụng ai dưới 15 tuổi để làm bất cứ việc gì nhằm giúp đỡ hoặc hỗ trợ những người trong trận chiến?

No, I didn’t.

Không, tôi không có.

Have you EVER committed, assisted in committing, or attempted to commit, a crime or offense for which you were NOT arrested?

Bạn có từng thực hiện, hỗ trợ thực hiện, hoặc dự định thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp mà bạn KHÔNG bị bắt?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer (including any immigration official or any official of the U.S. armed forces) for any reason?

Bạn có từng bị bắt, bị phạt, bị giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào (gồm cả các viên chức di trú hoặc viên chức của quân đội Hoa Kỳ) vì bất kỳ lý do gì?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense?

Bạn có từng bị buộc tội đã thực hiện, dự định thực hiện, hoặc hỗ trợ thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been convicted of a crime or offense?

Bạn có từng bị kết tội về một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program (for example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication)?

Bạn có từng chịu án phạt thay thế hoặc chương trình phục hồi nhân phẩm (ví dụ như chuyển đổi, hoãn truy tố, giữ lại phán quyết, hoãn xét xử) không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled?

Bạn có từng nhận một bản án treo, hoặc bị quản chế không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been in jail or prison?

Bạn có từng bị bắt giam hoặc ở tù không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a habitual drunkard?

Bạn có từng nghiện rượu không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Been a prostitute, or procured anyone for prostitution?

Từng làm mại dâm hoặc môi giới mại dâm?

No.

Không.

Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics?

Bán hoặc buôn lậu các chất cấm, thuốc bất hợp pháp, ma túy?

No.

Không.

Been married to more than one person at the same time?

Từng kết hôn với nhiều người cùng lúc?

No.

Không.

Married someone in order to obtain an immigration benefit?

Từng kết hôn với ai để được hưởng phúc lợi về di trú?

No.

Không.

Helped anyone to enter, or try to enter, the United States illegally?

Từng giúp ai nhập cảnh, hoặc cố gắng nhập cảnh vào Mỹ một cách bất hợp pháp?

No.

Không.

Gambled illegally or received income from illegal gambling?

Đánh bạc trái phép hoặc nhận thu nhập từ cờ bạc bất hợp pháp?

No.

Không.

Fail to support your dependents or to pay alimony?

Không trả tiền cấp dưỡng cho thân nhân lệ thuộc hoặc con cái?

No.

Không.

Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States?

Cung cấp thông tin sai lệch để hưởng bất kỳ phúc lợi gì ở Mỹ?

No.

Không.

Have you EVER given any U.S. Government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading?

Bạn có từng cung cấp cho bất kỳ quan chức chính phủ Mỹ những thông tin hoặc tài liệu giả mạo, gian lận hoặc gây hiểu lầm?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER lied to any U.S. Government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States?

Bạn có từng nói dối với bất kỳ viên chức chính phủ Mỹ để nhập cư hoặc được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ nhằm hưởng phúc lợi di trú trong khi ở Mỹ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been removed, excluded, or deported from the United States?

Bạn đã từng bị buộc di dời, khai trừ, hoặc trục xuất khỏi Mỹ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been ordered removed, excluded, or deported from the United States?

Bạn có bao giờ nhận lệnh di dời, khai trừ, hoặc trục xuất khỏi Mỹ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings?

Bạn có bao giờ bị đưa vào diện bị di dời, khai trừ, loại trừ, hoặc trục xuất không?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings (including administratively closed proceedings) currently pending against you?

Bạn có đang trong tình trạng chờ xử lý các thủ tục di dời, khai trừ, loại trừ, hoặc trục xuất (bao gồm các thủ tục hành chính đã đóng hồ sơ)?

No.

Không.

Have you EVER served in the U.S. armed forces?

Bạn có từng phục vụ trong quân đội Mỹ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Are you currently a member of the U.S. armed forces?

Hiện tại bạn có phải là thành viên của quân đội Mỹ?

No, I am not.

Không, tôi không phải.

Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?

Bạn có từng bị tuyên án, phân biệt về mặt hành chính, bị kỷ luật, nhận quyết định giải ngũ mà không phải là xuất ngũ danh dự, trong khi ở lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?

Bạn có từng bị cho giải ngũ khỏi các chương trình huấn luyện của quân đội Mỹ bởi vì bạn là người nước ngoài?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?

Bạn có từng rời khỏi Mỹ để tránh bị tuyển dụng vào lực lượng quân đội Mỹ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?

Bạn có bao giờ xin miễn bất kỳ nghĩa vụ nào trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?

Bạn có từng đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

No, I haven’t.

Không, tôi chưa bao giờ.

Do you support the Constitution and form of Government of the United States?

Bạn có ủng hộ Hiến pháp và cơ cấu Chính phủ Hoa Kỳ không?

Yes, I do.

Có, tôi có.

Do you understand the full Oath of Allegiance to the United States?

Bạn có hiểu lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?

Yes, I do.

Có, tôi có.

Are you willing to take the full Oath of Allegiance to the United States?

Bạn có sẵn lòng tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?

Yes, I am.

Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States?

Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu cho Hoa Kỳ không?

Yes, I am.

Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to perform noncombatant services in the U.S. armed forces?

Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ không?

Yes, I am.

Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction?

Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các công tác dân sự quan trọng của quốc gia hay không?

Yes, I am.

Có, tôi có.

Leave a Reply