Thi quốc tịch Mỹ – Đề thi thử số 6 | US Citizenship

Đây là phiên bản thứ 6 của bộ đề thi thử cho kỳ thi quốc tịch Mỹ, trường hợp giả định dành cho những phụ nữ không đi làm, ở nhà chăm con. Đa số câu hỏi được sưu tầm từ các cuộc phỏng vấn thật sự, nên xin vui lòng học kỹ và hãy chắc rằng bạn hiểu và trả lời được tất cả câu hỏi trong video.
Trong phiên bản này, người đọc câu hỏi là người nói tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ để giúp bạn nghe và hiểu câu hỏi dễ dàng hơn.
Mọi thắc mắc, góp ý, xin vui lòng để lại comment.
Xin cám ơn và chúc các bạn thi tốt.
Website: https://vietinca.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/USCitizenship/
YouTube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
YouTube: https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliVlog
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/
Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/
Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

Nội dung các câu hỏi:

Hello! My name is Jack. It’s nice to meet you today. How are things going?
Xin chào! Tên tôi là Jack. Rất vui được gặp bạn hôm nay. Bạn có khỏe không?
I am fine. Nice to meet you, too. How are you doing?
Tôi khỏe. Tôi cũng rất vui được gặp bạn. Bạn có khỏe không?

I am fine, thanks. How did you get here today?
Tôi cũng khỏe, cám ơn bạn. Bạn đến đây bằng cách nào?
My husband took me here.
Chồng tôi đưa tôi đến đây.

Great. How was the traffic?
Tuyệt. Tình hình giao thông hôm nay thế nào?
We were stuck in traffic, but we came early so there was no problem.
Chúng tôi bị kẹt xe, nhưng chúng tôi đến sớm nên không có vấn đề gì.

Good. I need you to take the oath of truthfulness. Please raise your right hand.
Tốt! Tôi cần bạn thực hiện lời thề về sự thành thật. Xin đưa tay phải của bạn lên.
Ok.
Vâng. (Bạn đứng thẳng, đưa tay phải lên)

Do you promise that everything you will say today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?
Bạn có hứa rằng tất cả những gì bạn sẽ nói trong ngày hôm nay là toàn bộ sự thật hay không?
Yes, I do.
Vâng, tôi hứa.

Thank you. Please have a seat.
Cám ơn bạn. Xin mời ngồi.
Thank you.
Cám ơn bạn.

You’re welcome! Do you bring your Green Card, your Social Security Card, your passport and your photo ID with you today?
Không có chi! Bạn có mang theo thẻ xanh, thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu và ID của bạn không?
Yes, I do. Here they are.
Vâng, tôi có. Nó ở đây.

Great! Thank you.
Tốt lắm. Cám ơn bạn.
You’re welcome.
Không có chi.

Why do you know that you are eligible to become a U.S. Citizen?
Tại sao bạn biết bạn có thể hợp pháp trở thành công dân Mỹ?
I am eligible to become a U.S. citizen because I have been a Permanent Resident of the United States for over five years.
Tôi hợp pháp trở thành công dân Mỹ vì tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ trên 5 năm rồi.

Excellent! Please tell me your full name.
Tốt lắm. Xin cho biết tên đầy đủ của bạn.
My full name is Hoang Le
Tên tôi là Hoang Le.

Your last name is Le, is it right?
Bạn họ Lê, có đúng không?
Yes, it is.
Vâng, đúng vậy.

And your first name is Hoang, isn’t it?
Và bạn tên Hoàng, đúng chứ?
Yes, it is.
Vâng, đúng vậy.

You don’t use any other names, do you?
Bạn không dùng bất kỳ tên gọi nào khác, đúng chứ?
No, I don’t.
Không, tôi không dùng tên nào khác.

Do you want to change your name?
Bạn có muốn đổi tên không?
No, I don’t.
Không, tôi không muốn.

May I have your Social Security Number?
Xin cho tôi biết số an sinh xã hội của bạn.
It is 123-45-6789.
Nó là 123-45-6789.

Great. Tell me your date of birth, please.
Tốt. Xin cho tôi biết ngày sinh của bạn.
My date of birth is January 1st, 1981.
Đó là ngày 1 tháng 1 năm 1981.

What is the date that you became a Permanent Resident of the U.S.?
Ngày bạn trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ là ngày nào?
I became a Permanent Resident on January 1st, 2015.
Tôi đến Mỹ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Who did petition for your visa?
Ai bảo lãnh bạn?
My husband.
Chồng của tôi.

Your country of birth is Vietnam, is it correct?
Bạn sinh ở Vietnam, đúng không?
Yes, it is.
Vâng, đúng như vậy.

What is your country of nationality?
Quốc tịch của bạn là gì?
It is Vietnam.
Đó là Việt Nam.

Do you have a physical or developmental disability?
Bạn có bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần gì hay không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.

Do you request any accommodation because of your disabilities or impairments?
Bạn có yêu cầu sự trợ giúp nào bởi vì tình trạng khuyết tật của bạn?
No, I don’t.
Không, tôi không có.

Could you tell me your phone number?
Bạn có thể cho tôi biết số điện thoại của bạn?
My phone number is (510) 555-5555
Số điện thoại của tôi là (510) 555-5555

Your current address is 1234 Bartlett St, Oakland, CA, 94601. Is it correct?
Địa chỉ hiện tại của bạn là 1234 Bartlett St, Oakland, CA, 94601, có đúng không?
Yes, it is.
Vâng, đúng vậy.

You have lived there since you came to the U.S., is it correct?
Bạn sống ở đây từ khi bạn đến Mỹ, có đúng không?
Yes, it is.
Vâng, đúng vậy.

Have you lived any where else in the U.S.?
Bạn có từng sống ở nơi nào khác trên nước Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa từng.

Is your mailing address the same as your resident address?
Địa chỉ thư tín của bạn giống với địa chỉ nhà của bạn phải không?
Yes, it is.
Vâng, nó giống.

Could you please tell me your gender?
Bạn có thể cho biết giới tính của bạn?
I am female.
Tôi là nữ.

What is your height?
Bạn cao bao nhiêu?
I am 5 feet 3 inches.
Tôi cao 5 feet 3 inches.

How about your weight?
Còn cân nặng của bạn?
I am 120 lbs.
Tôi nặng 120 lbs.

Are you a Hispanic or Latino?
Bạn có phải là người Hispanic hoặc Latino?
No, I am not.
Không, tôi không phải.

Are you Asian?
Bạn là người châu Á phải không?
Yes, I am.
Vâng, tôi phải.

Your hair color is black, isn’t it?
Tóc bạn màu đen phải không?
Yes, it is.
Vâng, nó màu đen.

And your eye color is brown. Is it correct?
Và mắt bạn màu nâu, đúng không?
Yes, it is.
Vâng, đúng vậy.

Do you work?
Bạn có đi làm không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.

Who supports you financially?
Ai hỗ trợ tài chính cho bạn?
My husband.
Chồng của tôi.

Does he work?
Anh ta có đi làm không?
Yes, he does.
Có, anh ta có.

Where does he work?
Anh ta làm ở đâu?
He works in Union City.
Anh ta làm ở thành phố Union.

Is he a U.S. Citizen?
Anh ta có phải công dân Mỹ?
Yes, he is.
Phải, anh ta là công dân Mỹ.

When did he become a U.S. Citizen?
Anh ta trở thành công dân Mỹ khi nào?
On January 1st, 2010.
Ngày 1 tháng 1 năm 2010.

What is his name?
Tên của anh ta là gì?
His name is Tam Nguyen.
Anh ta tên là Tam Nguyen.

Tell me his birthday.
Xin cho biết ngày sinh của anh ta.
His birthday is January 1st, 1984
Ngày sinh của anh ta là ngày 1 tháng 1 năm 1984.

Is he a member of the U.S. Armed Forces?
Anh ta có phải là thành viên của Quân đội Hoa Kỳ?
No, he is not.
Không, anh ta không phải.

Is he currently living with you at the same address?
Có phải anh ta hiện đang sống với bạn cùng một địa chỉ?
Yes, he is.
Vâng, anh ta phải.

How many times have you been married?
Bạn kết hôn bao nhiêu lần rồi?
One time.
Một lần.

What is the date you get married?
Ngày kết hôn của bạn là ngày nào?
January 1st, 2011.
Ngày 1 tháng 1 năm 2011.

How many times has your spouse been married?
Anh ta kết hôn bao nhiêu lần rồi?
One time.
Một lần.

How many children do you have?
Bạn có bao nhiêu đứa con?
I have one child.
Tôi có 1 đứa con.

What is your child’s gender?
Giới tính con của bạn là gì?
She is a girl.
Nó là con gái.

What is her first name?
Tên con gái của bạn là gì?
Her first name is Kathy.
Tên nó là Kathy.

What is her last name?
Họ của nó là gì?
Her last name is Nguyen.
Họ nó là Nguyen.

What is her middle name?
Tên lót của nó là gì?
She doesn’t have a middle name.
Nó không có tên lót.

What is her date of birth?
Ngày sinh của nó là gì?
It is January 1st, 2012.
Nó là ngày 1 tháng 1 năm 2012.

Where was she born?
Nó sinh ở đâu?
She was born in the United States.
Nó sinh ở Mỹ.

Does she has the same address as yours?
Nó có cùng địa chỉ với địa chỉ của bạn?
Yes, she does.
Vâng, nó có.

What is her relationship to you?
Mối quan hệ của nó đối với bạn?
She is my biological child.
Nó là con ruột của tôi.

Have you ever gone outside of the United States for the last five years?
Bạn có từng đi đâu ngoài nước Mỹ trong 5 năm qua không?
Yes, I have.
Có, tôi có.

How many total days did you spend outside of the United States?
Tổng cộng bao nhiêu ngày bạn sống ở ngoài nước Mỹ (trong 5 năm qua)?
I was outside of the United States for 50 days total.
Tôi đã ra khỏi nước Mỹ tổng cộng 50 ngày.

How many trips have you taken?
Bạn đi bao nhiêu lần?
I took 5 trips total.
Tôi đã đi tổng cộng 5 chuyến.

Where did you go on the last trip?
Bạn đã đi đâu trong chuyến đi cuối cùng?
I went to Vietnam.
Tôi đi Việt Nam.

What was the main purpose of that trip?
Mục đích chính của chuyến đi đó là gì?
I visited my friends.
Tôi thăm các bạn bè của tôi.

When did you leave the U.S. on that trip?
Ngày nào bạn rời khỏi nước Mỹ trong chuyến đi đó?
January 1st 2018.
Ngày 1 tháng 1 năm 2018.

When did you come back?
Ngày nào bạn trở về?
January 15th 2018.
Ngày 15 tháng 1 năm 2018.

Great! Have you EVER claimed to be a U.S. citizen?
Bạn có bao giờ tự nhận là công dân Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does “a claim” mean?
“a claim” có nghĩa là gì?
A request for something that belongs to me.
Đòi hỏi những gì thuộc về tôi.

Have you EVER registered to vote in any Federal, state, or local election in the United States?
Bạn có từng đăng ký bỏ phiếu cho bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương ở Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER vote in any Federal, state, or local election in the United States?
Bạn có từng bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương ở Mỹ không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Do you now have, or did you EVER have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country?
Bạn có đang sở hữu, hoặc từng sở hữu một chức tước hoặc tước hiệu nào ở nước ngoài không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.

Have you EVER been declared legally incompetent or been confined to a mental institution?
Bạn có từng xác nhận là không đủ năng lực pháp lý hoặc bị đưa vào viện tâm thần không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Do you owe any taxes?
Bạn có nợ bất kỳ khoản thuế nào không?
No, I don’t.
Không, tôi không có.

What does “owe” mean?
Thiếu nợ nghĩa là gì?
Have a debt; be required to pay.
Thiếu nợ; cần phải trả tiền.

Have you EVER not filed tax return since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng không khai thuế kể từ khi trở thành thường trú nhân không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What are taxes?
Thuế là gì?
The money that I pay for IRS.
Khoản tiền mà tôi đóng cho sở thuế.

Have you ever called yourself a “non-U.S. resident” since you became a lawful permanent resident?
Bạn có từng tự nhận mình không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ kể từ khi trở thành thường trú nhân?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a member of any organization, association or any group in the United States or in any other location in the world?
Bạn có từng là thành viên bất kỳ tổ chức, hiệp hội, hoặc hội nhóm ở Mỹ hoặc nơi nào khác trên thế giới không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What is an association?
Một đoàn thể là gì?
A group of people with a particular purpose.
Một nhóm người cùng chung một mục tiêu cụ thể.

Have you EVER been a member of the Communist Party, any totalitarian party, or a terrorist organization?
Bạn có từng là thành viên Đảng Cộng Sản, bất kỳ đảng cực đoan nào, hoặc một tổ chức khủng bố?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What is communist party?
Đảng Cộng Sản là gì?
A political party that believe in communism.
Một đảng chính trị tin vào chủ nghĩa cộng sản.

Have you EVER advocated the overthrow of any government?
Bạn có từng ủng hộ việc lật đổ bất kỳ chính phủ nào?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER persecuted any person?
Bạn có từng bức hại bất kỳ người nào?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Were you EVER involved in any way with any of the following: Genocide? Torture? Killing, or trying to kill, someone? Badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose? Forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations? Not letting someone practice his or her religion?
Bạn có từng tham gia bằng bất kỳ hình thức nào với những điều sau đây: Diệt chủng? Tra tấn? Giết chết, hoặc cố giết ai đó? Làm tổn thương, hoặc cố gắng làm tổn thương ai đó có chủ ý? Ép buộc, hoặc cố ép ai đó để được tiếp xúc hoặc có mối quan hệ về mặt tình dục? Không cho người nào đó theo tôn giáo của họ?
No, I was not.
Không, tôi chưa từng.

Were you EVER a member of, or did you EVER serve in, help, or otherwise participate in, any of the following groups: Military unit? Paramilitary unit? Police unit? Self-defense unit? Vigilante unit? Rebel group? Guerrilla group? Militia? Insurgent organization?
Bạn có từng là thành viên, hoặc từng phục vụ, giúp đỡ, hoặc tham gia vào bất kỳ các nhóm sau: Đơn vị quân đội? Đơn vị quân đội không chính quy? Đơn vị cảnh sát? Đơn vị tự vệ? Đơn vị cảnh vệ? Nhóm phiến quân? Nhóm du kích? Dân quân? Tổ chức chống đối?
No, I was not.
Không, tôi không có.

Were you EVER a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise EVER serve in any of the following: Prison or jail? Prison camp? Detention facility? Labor camp? Any other place where people were forced to stay?
Bạn có từng là người lao động, tình nguyện viên, lính, hay từng phục vụ trong những nơi sau đây: Nhà tù hay nhà giam? Trại tù? Cơ sở quản chế? Trại lao động? Bất kỳ nơi nào khác buộc người ta phải ở lại?
No, I was not.
Không, tôi không có.

Were you EVER a part of any group, or did you EVER help any group, unit, or organization that used a weapon against any person, or threatened to do so?
Bạn có từng là một phần của bất kỳ nhóm nào, hay từng giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị, tổ chức nào sử dụng vũ khí chống lại ai đó, hoặc bị đe dọa để làm việc đó?
No, I was not.
Không, tôi không có.

Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?
Bạn có từng bán, cho, hay cung cấp vũ khí cho ai, hoặc giúp ai bán, cho, cung cấp vũ khí cho người khác không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER receive any type of military, paramilitary, or weapons trainning?
Bạn có từng được đào tạo trong bất kỳ lực lượng quân sự, bán quân sự, hoặc đào tạo về vũ khí không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group?
Bạn có từng chiêu mộ, tuyển dụng, bắt lính, hoặc sử dụng ai dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng hoặc nhóm vũ trang không?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Did you EVER use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat?
Bạn có từng sử dụng ai dưới 15 tuổi để làm bất cứ việc gì nhằm giúp đỡ hoặc hỗ trợ những người trong trận chiến?
No, I didn’t.
Không, tôi không có.

Have you EVER committed, assisted in committing, or attempted to commit, a crime or offense for which you were NOT arrested?
Bạn có từng thực hiện, hỗ trợ thực hiện, hoặc dự định thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp mà bạn KHÔNG bị bắt?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer (including any immigration official or any official of the U.S. armed forces) for any reason?
Bạn có từng bị bắt, bị phạt, bị giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào (gồm cả các viên chức di trú hoặc viên chức của quân đội Hoa Kỳ) vì bất kỳ lý do gì?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does it mean to be cited?
Bị phạt nghĩa là gì?
Get a ticket or to be summoned to a court.
Nhận giấy phạt hoặc bị triệu tập đến tòa án.

Have you EVER been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense?
Bạn có từng bị buộc tội đã thực hiện, dự định thực hiện, hoặc hỗ trợ thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been convicted of a crime or offense?
Bạn có từng bị kết tội về một tội ác hoặc hành vi phạm pháp không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does it mean to be convicted of a crime?
Bị kết án về một tội ác là gì?
To be found guilty of a crime by a court.
Bị tòa án kết tội.

Have you EVER been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program (for example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication)?
Bạn có từng chịu án phạt thay thế hoặc chương trình phục hồi nhân phẩm (ví dụ như chuyển đổi, hoãn truy tố, giữ lại phán quyết, hoãn xét xử) không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled?
Bạn có từng nhận một bản án treo, hoặc bị quản chế không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been in jail or prison?
Bạn có từng bị bắt giam hoặc ở tù không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been a habitual drunkard?
Bạn có từng nghiện rượu không?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you ever been a prostitute, or procured anyone for prostitution?
Từng làm mại dâm hoặc môi giới mại dâm?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics?
Bạn có từng bán hoặc buôn lậu các chất cấm, thuốc bất hợp pháp, ma túy?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does it mean to smuggle?
Buôn lậu là gì?
Move goods illegally into or out of a country.
Vận chuyển hàng hóa một cách bất hợp pháp vào trong hoặc ra khỏi một nước.

What are controlled substances?
Các chất bị kiểm soát là gì?
Drugs or chemicals whose manufacture or use is controlled by a government.
Các loại thuốc hoặc hóa chất mà việc sản xuất hoặc sử dụng chúng được chính phủ kiểm soát.

Have you ever been married to more than one person at the same time?
Bạn có từng kết hôn với nhiều người cùng lúc?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit?
Từng kết hôn với ai để được hưởng phúc lợi về di trú?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you ever helped anyone to enter, or try to enter, the United States illegally?
Bạn có từng giúp ai nhập cảnh, hoặc cố gắng nhập cảnh vào Mỹ một cách bất hợp pháp?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling?
Bạn có từng đánh bạc trái phép hoặc nhận thu nhập từ cờ bạc bất hợp pháp?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What is gamble?
Cờ bạc là gì?
Bet money on a game.
Đặt cược tiền vào một trò chơi.

Have you ever fail to support your dependents or to pay alimony?
Không trả tiền cấp dưỡng cho thân nhân lệ thuộc hoặc con cái?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What is a dependent?
Một người phụ thuộc là gì?
Someone you take care of, like a child.
Ai đó mà bạn phải chăm sóc, chẳng hạn con cái.

Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States?
Cung cấp thông tin sai lệch để hưởng bất kỳ phúc lợi gì ở Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER given any U.S. Government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading?
Bạn có từng cung cấp cho bất kỳ viên chức chính phủ Hoa Kỳ những thông tin hoặc tài liệu không đúng sự thật, gian dối, hoặc lường gạt?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER lied to any U.S. Government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States?
Bạn có từng nói dối với bất kỳ viên chức chính phủ Hoa Kỳ nào để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc hưởng lợi ích di trú trong khi ở Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What is immigration benefit?
Lợi ích di trú là gì?
Things that are helpful for legally immigrants, like being able to work and live in the United States.
Những thứ hữu ích cho các di dân hợp pháp, như được làm việc và sống ở Hoa Kỳ.

Have you EVER been removed, excluded, or deported from the United States?
Bạn có từng bị đuổi, bị cấm nhập cảnh, hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does it mean to be removed or deported?
Bị đuổi hoặc bị trục xuất là gì?
To be sent back to your original country.
Bị đưa trả về quốc gia của bạn.

What does it mean to be excluded?
Bị từ cấm nhập cảnh là gì?
Not to be allowed to enter a country.
Không được phép nhập cảnh vào một nước.

Have you EVER been ordered removed, excluded, or deported from the United States?
Bạn có từng nhận được yêu cầu rời khỏi, cấm nhập cảnh, hoặc trục xuất khỏi Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings?
Bạn có từng bị đưa vào các tiến trình đuổi, cấm nhập cảnh, thu hồi phúc lợi di trú, hoặc trục xuất khỏi Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings (including administratively closed proceedings) currently pending against you?
Hiên tại có tiến trình đuổi, cấm nhập cảnh, thu hồi phúc lợi, hoặc trục xuất nào đang chờ xử lý đối với bạn (kể cả các tiến trình đã đóng)?
No.
Không.

Have you EVER served in the U.S. armed forces?
Bạn có từng phục vụ trong quân đội Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Are you currently a member of the U.S. armed forces?
Hiện tại bạn có phải là thành viên của quân đội Mỹ?
No, I am not.
Không, tôi không phải.

Have you EVER been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge, while in the U.S. armed forces?
Bạn có từng bị đưa ra tòa án binh, bị kỷ luật hoặc bị giải ngũ mà không phải là xuất ngũ danh dự trong khi ở các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien?
Bạn có từng giải ngũ khỏi các khóa huấn luyện hoặc dịch vụ trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bởi vì bạn là người nước ngoài?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

What does it mean to be discharged?
Giải ngũ nghĩa là gì?
A soldier leaves the military and stops being a soldier.
Một người lính rời quân đội và ngưng làm lính.

What is an alien?
Một người nước ngoài là gì?
Not a citizen of the United States.
Không phải là một công dân Hoa Kỳ.

Have you EVER left the United States to avoid being drafted in the U.S. armed forces?
Bạn có từng rời khỏi Mỹ để tránh bị tuyển dụng vào lực lượng quân đội Mỹ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER applied for any kind of exemption from military service in the U.S. armed forces?
Bạn có bao giờ xin miễn bất kỳ nghĩa vụ nào trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Have you EVER deserted from the U.S. armed forces?
Bạn có từng đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?
No, I haven’t.
Không, tôi chưa bao giờ.

Do you support the Constitution and form of Government of the United States?
Bạn có ủng hộ Hiến pháp và cơ cấu Chính phủ Hoa Kỳ không?
Yes, I do.
Có, tôi có.

Do you understand the full Oath of Allegiance to the United States?
Bạn có hiểu lời tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?
Yes, I do.
Có, tôi có.

Are you willing to take the full Oath of Allegiance to the United States?
Bạn có sẵn lòng tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu cho Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to perform noncombatant services in the U.S. armed forces?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu trong quân đội Hoa Kỳ không?
Yes, I am.
Có, tôi có.

If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction?
Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn lòng thực hiện các công tác dân sự quan trọng của quốc gia hay không?
Yes, I am.
Có, tôi có.

Excellent! Now we will take the reading and writing test. Please read this question loudly.
Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi đọc viết. Xin đọc to câu hỏi này. (Bạn nhìn vào màn hình và tự đọc trước khi nghe đáp án)

How many states are there in the United States??
Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ?

Very good! I will read a sentence. Please write it down to this paper.
Tốt lắm! Tôi sẽ đọc một câu. Xin vui lòng ghi câu đó xuống tờ giấy này. (Bạn nghe câu hỏi và tự ghi xuống giấy, sau đó mới nhìn lên màn hình để kiểm tra đáp án)

The United States has fifty states.
Nước Mỹ có 50 tiểu bang.

Excellent! You passed the English test. Now we move on to the Civic test. I will ask you up to 10 questions. Whenever you answer 6 questions correctly, then you pass the test. Are you ready?
Rất tốt! Bạn đã đậu phần thi tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kiểm tra kiến thức công dân. Tôi sẽ hỏi bạn tối đa 10 câu hỏi. Bất cứ khi nào bạn đáp đúng 6 câu, khi đó bạn sẽ đậu. Bạn sẵn sàng chưa?
Yes, I am.
Có, tôi đã sẵn sàng.

The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba từ đầu tiên của Hiến Pháp. Đó là những từ nào? (Câu 3)
We the People.
Chúng tôi người dân.

What is freedom of religion?
Tự do tôn giáo là gì? (Câu 10)
You can practice any religion, or not practice a religion.
Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

We elect a President for how many years?
Chúng ta bầu cử Tổng thống bao nhiêu năm 1 lần? (Câu 26)
four (4).
Bốn năm.

What is one promise you make when you become a United States citizen?
Kể ra 1 lời hứa của bạn nếu bạn trở thành công dân Mỹ? (Câu 53)
obey the laws of the United States.
Tuân thủ luật pháp Nước Mỹ.

Name the U.S. war between the North and the South.
Cho biết tên cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ? (Câu 73)
the Civil War.
Nội chiến.

What is the capital of the United States?
Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*
Washington, D.C.

Excellent! Congratulations! You have passed the U.S. Citizenship Test!!! Please sign your name here.
Chúc mừng!!! Bạn đã thi đậu quốc tịch Mỹ!!! Xin ký tên vào đây.
Thank you very much.
Cám ơn bạn rất nhiều.

One Comment on “Thi quốc tịch Mỹ – Đề thi thử số 6 | US Citizenship”

Leave a Reply